sobota, 15.08.2020     wschód słońca: 5:20, zachód słońca: 19:59
logo pogoda dla żeglarzy
I. Postanowienia ogólne
 1. Wszelkie dane zawarte w serwisie internetowym Pogoda dla Żeglarzy (dalej PDŻ) są publikowane dla celów informacyjnych.
 2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym stanowią własność PDŻ i są danymi ogólnie dostępnymi.
 3. Korzystanie z serwisu internetowego PDŻ jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków korzystania z serwisu.

II. Warunki użytkowania
 1. Zabrania się kopiowania, publikowania, rozpowszechniania oraz udostępniania czy też wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym PDŻ w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do innych serwisów www (z zastrzeżeniem pkt. 3.).
 2. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego PDŻ elementów, które mogłoby powodować szkodę dla serwisu (z zastrzeżeniem pkt. 3.)
 3. Wszelkie rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych oraz informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym PDŻ dopuszczalne jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody PDŻ lub zawarciu odrębnej umowy.
 4. Wszelkie rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych oraz informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym KIM dopuszczalne jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody KIM lub zawarciu odrębnej umowy.
 5. W przypadku uzyskania pisemnej zgody PDŻ na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji, istnieje możliwość ich wykorzystania zgodnie z niżej przedstawionymi punktami:
  • wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez jakichkolwiek zmian,
  • wykorzystywane dane, informacje i prace będą odwoływać się do serwisu internetowego PDŻ;
  • rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji i prac dopuszczalne jest wyłącznie z podaniem PDŻ jako źródła informacji; dopuszczalne jest również wykorzystanie w tym celu logo PDŻ, z zastrzeżeniem, iż logo PDŻ nie może podlegać żadnej zmianie.

III. Zakres odpowiedzialności PDŻ

PDŻ nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu internetowego, w szczególności za szkody będące następstwem:
 • wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
 • braku możliwości korzystania z serwisu, utraty danych lub korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

Ponadto, PDŻ ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w każdym czasie bez konieczności powiadamiania o tym użytkowników. Jednocześnie zobowiązuje się do zamieszczenia informacji o tym na stronach serwisu.
1. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Niniejszy Regulamin Usługi "Pogoda na SMS" (dalej Regulamin) określa warunki korzystania z usługi polegającej na dostarczaniu do Użytkowników treści informacyjnych za pośrednictwem wiadomości SMS (dalej Usługa) przez operatora serwisu Pogoda dla Żeglarzy (dalej PDŻ) z siedzibą w Bolesławcu, ul. Różana 95, 59-700 Bolesławiec.
 • 1.2. Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom serwisu zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Usługa "Pogoda na SMS"

 • 2.1. Usługa świadczona jest przez PDŻ za pośrednictwem sieci komórkowej telefonii cyfrowej GSM Użytkownika poprzez telefon komórkowy wyposażony w funkcję wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych SMS.
 • 2.2. Usługi SMS w świadczone są bezpłatnie.
 • 2.3. W ramach Usługi Użytkownik, za pośrednictwem telefonu komórkowego, ma możliwość wysyłania zapytań pogodowych do systemu PDŻ. W odpowiedzi na prawidłowo sformułowane zapytanie Użytkownik otrzyma odpowiedź od systemu.
 • 2.4. Opłata za wysłanie SMS z zapytaniem pobierana jest przez operatora komórkowego sieci, w której pracuje telefon komórkowy Użytkownika, na zasadach przez niego określonych.
 • 2.5. PDŻ nie ponosi odpowiedzialności za błędnie sformułowane przez Użytkownika zapytanie.
 • 2.6. PDŻ zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, częściowego lub całkowitego zawieszenia świadczenia Usługi bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkownika.

3. Odpowiedzialność PDŻ

 • 3.1. PDŻ nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem.
 • 3.2. Zjawiska meteorologiczne wykazujące dużą zmienność, a także ograniczenia technik prognostycznych, dają wyniki, które powinny być rozumiane przez Użytkownika jako najbardziej prawdopodobne. PDŻ dokłada wszelkich starań, aby informacje będące przedmiotem Usługi były jak najbardziej adekwatne i wiarygodne.

4. Ochrona danych osobowych.

 • 4.1. Użytkownicy z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych dla potrzeb świadczenia Usługi przez PDŻ.
 • 4.2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz do ich poprawiania. W każdej chwili Użytkownik może również odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 4.3. Przetwarzanie danych odbywa się na zasadach i w trybie określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn zm.). Wszelkie dane Użytkownika mogą być udostępnione wyłącznie właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i władzy publicznej upoważnionym do dostępu do nich na podstawie i w granicach przepisów obowiązującego prawa.
 • 4.4. Administratorem danych osobowych jest PDŻ.
 • 4.5. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przesyłanie przez operatora serwisu, za pomocą systemów teleinformatycznych, informacji handlowej zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

5. Postanowienia końcowe.

 • 5.1. Usługa, a także poszczególne jej elementy stanowią własność PDŻ. Zabronione jest wykorzystanie rozwiązań technologicznych użytych do tworzenia Usługi oraz rozpowszechnianie treści dostarczanych za pomocą Usługi w jakiejkolwiek formie poza dozwolonym Regulaminem użytkiem osobistym.
 • 5.2. PDŻ zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, bez konieczności informowania Użytkowników co do zakresu oraz treści dokonywanych zmian. Przyjmuje się, iż terminem wejścia w życie zmian w Regulaminie jest termin udostępnienia Użytkownikom nowej wersji Regulaminu w serwisie.
Regulamin korzystania z widgetów pogodowych

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Portal Pogoda dla Żeglarzy (dalej PDŻ) umożliwia Użytkownikom serwisu nieodpłatne korzystanie z widgetów pogodowych.
1.2. PDŻ udostępnia widgety wyłącznie na użytek niekomercyjny. Wszelkie inne sposoby wykorzystania widgetów wymagają naszej zgody.
1.3. PDŻ oferuje swoim Użytkownikom do wyboru kilka rodzajów widgetów.
1.5. Dane w widgetach pogodowych podawane są w czasie lokalnym.

§2. Warunki korzystania

2.1. Użytkownicy korzystający z naszego serwisu wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez PDŻ następujących danych:

 • IP użytkownika
 • adres internetowy (URL)
 • rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
 • innych informacji transmitowanych protokołem http.

2.2. Użytkownicy wyrażają również zgodę na przechowywanie przez PDŻ ciasteczek (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia przez nas usługi. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego, nie są także przetwarzane przez inne serwisy internetowe.

2.3. Użytkownik, chcąc umieścić widget z informacją pogodową na swojej stronie, w wyszukiwarce wpisuje nazwę danej miejscowości. Wygenerowane widgety z wybraną miejscowością pojawią się na stronie. Aby pobrać dany widget klikamy znajdujący się obok przycisk ‘pobierz kod’. W nowym oknie wyświetli się kod do pobrania, który należy skopiować i wkleić na swoją stronę.

2.4. Usługa jest obsługiwana przez następujące typy popularnych przeglądarek: Internet Explorer w wersji od 7 do 9, Chrome, FireFox, Opera, Safari.

2.5. Ponadto, Użytkownicy korzystający z Usług zobowiązują się do:

 • niezakłócania oraz przerywania działania usług serwisu, a także wszelkich procedur i regulacji wynikających z świadczonych przez PDŻ usług.
 • nienaruszania, umyślnie bądź nieumyślnie, jakichkolwiek praw i przepisów przyjętych i stosowanych w kraju i za granicą.

§3. Zakres odpowiedzialności

3.1. Informacje przedstawione w widetach prezentują dane prognostyczne. Zjawiska meteorologiczne wykazują dużą zmienność, występują również ograniczenia w technikach prognostycznych. PDŻ dokłada wszelkich starań, aby informacje będące przedmiotem Usługi były jak najbardziej adekwatne i wiarygodne.

3.2. PDŻ nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem:

 • niewłaściwego funkcjonowaniem strony Użytkownika w wyniku korzystania z usługi w sposób niezgodny z regulaminem,
 • interpretacji i wykorzystania informacji dostępnych w Usłudze,
 • jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych,
 • niemożności korzystania z Usługi, utraty danych lub utraty korzyści,
 • płynących z informacji dostępnych.

3.3. PDŻ ma prawo do zmiany niniejszych warunków w każdym czasie, bez konieczności informowania o przyczynach i zakresie zmian. Jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Użytkowników na stronach serwisu.

Serwis Pogoda dla Żeglarzy (dalej PDŻ) szanuje prywatność swoich użytkowników. Portal PDŻ jako administrator dba o bezpieczeństwo danych udostępnianych naszej firmie. Niniejsze zasady wskazują, jakie informacje umożliwiające identyfikację są gromadzone oraz w jaki sposób są wykorzystywane. Poniżej omówione zostały również inne ważne kwestie dotyczące ochrony danych poufnych wszystkich użytkowników.


 • Gromadząc dane osobowe określamy najpierw cele, dla których zbierane są jakiekolwiek informacje.
 • Wszelkie dane dotyczące naszych klientów będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów związanych z działalnością Serwisu. Każde inne wykorzystanie będzie wymagało zgody, wedle przepisów określonych prawem.
 • Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak to tylko konieczne do realizacji tych celów.
 • Informacje, którymi dysponujemy będą gromadzone w sposób legalny i uczciwy, za zgodą i wiedzą osób, których dotyczą.
 • Przechowywane przez nas informacje będą chronione przed utratą lub kradzieżą, a także nieautoryzowanym dostępem, ujawnianiem, kopiowaniem, użytkowaniem lub modyfikacjom.
 • Informacje dotyczące danych poufnych naszych klientów będą im dostępne.

Korzystając ze strony pogodadlazeglerzy.pl udostępniasz nam następujące informacje o sobie:
 1. IP komputera.
 2. Datę i godzinę wejścia na naszą stronę.

Żadne informacje nie są przechowywane. Możemy jednakże rejestrować adresy IP, aby śledzić sesje na naszej stronie. Dzięki temu wiemy przez jaki czas użytkownik odwiedzał nasz serwis. Używamy również ciasteczek do identyfikowania użytkowników odwiedzających naszą stronę poza sesją. Wówczas ani adresy IP ani ciasteczka nie identyfikują użytkownika osobiście. Rejestrowanie sesji informuje nas w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony. Pozwala to nam udoskonalać nasz serwis i personalizować go pod kątem użytkowników.

Mamy dostęp do danych osobowych użytkownika tylko wtedy, gdy zostaną one podane po zalogowaniu. Żadna z informacji podanych dobrowolnie nie będzie przekazywana osobom trzecim.

Użytkownik odwiedzając naszą stronę nie udostępnia nam żadnych informacji poufnych, o ile sam, w określonym celu, zdecyduje się je podać. Żadne dane bez zgody nie będą udostępniane, ujawniane ani sprzedawane komukolwiek.

Użytkownik odwiedzając naszą stronę nie udostępnia nam żadnych informacji poufnych, o ile sam, w określonym celu zdecyduje się ich podać. Żadne dane bez zgody nie będą udostępniane, ujawniane ani sprzedawane komukolwiek.

PDŻ przywiązuje dużą wagę do polityki prywatności. W celu ochrony i zapewnienia poufności danych osobowych każdego użytkownika, wszystkie działania będą przeprowadzane zgodnie z niniejszymi zasadami. Postępowanie w szczegółowych kwestiach przedstawiano w Regulaminie PDŻ

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad Polityki Prywatności w dowolnym momencie, bez podania przyczyn.

Copyright © 2020 pogodadlazeglarzy.pl. All rights reserved E-marine realizuje projekt wspólfinansowany ze srodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość.
ue